Kitasono Katue:超现实主义诗人

Kitasono Katue:超现实主义诗人


  • Aug 3–Dec 1, 2013
  • 日本艺术馆

John Solt在Kitasono Katue

教授和诗人John Solt谈到了Kitasono Katue的生活和工作。